Metoda Dobrego Startu

Opublikowano: 2021-03-24 18:08, Numer artykułu: 38229 , Autor: D.Dereda

METODA DOBREGO STARTU
OD PIOSENKI DO LITERKI
Opracowanie: Joanna Szczepaniak

 

ZAŁOŻENIA METODY DOBREGO STARTU
Założeniem MDS jest jednoczesne rozwijanie funkcji wzrokowych, słuchowych, językowych,
dotykowo- kinestetycznych i motorycznych oraz ich współdziałania.
Celem metody jest kształtowanie lateralizacji oraz orientacji w schemacie ciała i w przestrzeni
Ćwiczenia MDS są wskazane dla dzieci z niepełnosprawnościami, gdyż służą rozwijaniu aktywności
umysłowej, usprawnianiu psychomotoryki.


PEŁNY SCHEMAT ZAJĘĆ METODY DOBREGO STARTU
Zajęcia na podstawie MDS mają ustalony porządek, który dla terapeuty stanowi punkt wyjścia dla
twórczego budowania własnej koncepcji zajęć, biorąc pod uwagę potrzeby i możliwości wychowanków.


Zajęcia wprowadzające
1) Powitanie
2) Ćwiczenia usprawniające orientację w schemacie ciała
3) Ćwiczenia kształtujące orientację w przestrzeni
4) Ćwiczenia językowe oparte na tekście piosenki


Zajęcia właściwe
1) Ćwiczenia ruchowe
2) Ćwiczenia ruchowo- słuchowe
3) Ćwiczenia ruchowo- słuchowo- wzrokowe

 • Prezentacja i omówienie wzoru (litery)
 • Pokaz sposobu pisania litery
 • Pokaz sposobu pisania litery połączy ze śpiewaniem piosenki
 • Odtwarzanie litery przez dzieci (bez piosenki)
 • Uczenie się polisensoryczne
 • Odtwarzanie pisania litery połączone ze śpiewem
 • Wykonanie zadań na karcie ćwiczeń

Zajęcia końcowe
Ćwiczenia relaksujące

 

ARTYSTYCZNE CYFERKI
Opracowanie: Joanna Grabowska, Joanna Wardacka

 


ZAŁOŻENIA METODY DOBREGO STARTU
Założeniem MDS jest jednoczesne rozwijanie funkcji wzrokowych, słuchowych, językowych, dotykowo-
kinestetycznych i motorycznych oraz ich współdziałania. Celem metody jest kształtowanie lateralizacji oraz
orientacji w schemacie ciała i w przestrzeni


ISTOTA ARTETERAPII
Podstawowym celem arteterapii jest ujawnienie zahamowań blokujących poznanie, uczenie się, rozwój
zdolności, kształtowanie osobowości. Jej założeniem jest odkrycie nowych możliwości i osiągnięcie zmian
w zachowaniu.


CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • poprawa trzymania narzędzia pisarskiego
 • doskonalenie współpracy ręki i oka
 • pobudzanie systemu dotykowego
 • kształtowanie czucia różnicującego
 • usprawnianie planowania motorycznego
 • kształtowanie schematu ciała i odczuwania położenia jego części w przestrzeni
 • dostarczanie wrażeń płynących z poruszania się w przestrzeni
 • rozwijanie kreatywności
 • zwracanie uwagi na przerwy w muzyce
 • wyrażanie się poprzez ruch
 • wybieranie ulubionej działalności plastycznej
 • prezentowanie i docenianie wytworów swojej pracy
 • czekanie na swoją kolej
 • podziwianie wytworów kolegów i koleżanek


OCZEKIWANE OSIĄGNIĘCIA, SPODZIEWANE WYNIKI
Poprzez uczestniczenie w zajęciach dziecko osiągnie:

 • poprawę pamięci
 • wydłużenie czasu koncentracji uwagi na zadaniu
 • poprawę precyzji ruchów
 • poprawę estetyki wykonywanych zadań
 • zdolność do wykonywania skomplikowanych czynności ruchowych.
 • samokontrolę,
 • szacunek do samego siebie i innych dzieci,
 • zdolność do myślenia abstrakcyjnego i rozumowania.
 • ustalenie dominacji półkul mózgowych i stron ciała.
 • poprawę ogólnej zdolności ruchowej
 • kontrolę nad własnym ciałem (szczególnie nad rękami)
 • umiejętność wyrażania się poprzez ekspresję plastyczną
 • umiejętność relaksacji przy muzyce
 • zdolność do podziwiania wytworów rówieśników
 • poprawę umiejętności czekania na swoją kolej