muzyka taniec teatr

Opublikowano: 2020-03-18 20:22, Numer artykułu: 22324

 OPRACOWAŁA ANNA ZIELIŃSKA

zajęcia terapeutyczne w oparciu o program innowacyjny „MUZYKA, TANIEC TEATR 

W TERAPII DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH”

 

 

Idea programu wypływa z doświadczenia, które mówi, że zajęcia muzyczne i dramowe pełnią istotną rolę terapeutyczną, gdyż uczą dzieci rozpoznawania, wyrażania, nazywania emocji nie tylko swoich, ale także kolegów i koleżanek. Pobudzają one wychowanków do aktywnego udziału w zajęciach, do samodzielnego myślenia  i podejmowania działania w określonej sytuacji. Podczas zajęć dzieci mają możliwość zaznaczenia swoich indywidualnych cech osobowości przy jednoczesnym otwarciu się na inność drugiego człowieka.

Dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych tego rodzaju zajęcia mają szczególną wartość. Przede wszystkim dlatego, że odbywają się w formie zabawy,  w spokojnej, radosnej, pozbawionej pośpiechu i frustracji atmosferze. W takich warunkach dzieci mogą w swoim indywidualnym tempie, w pełni (na miarę swoich możliwości) zrealizować, doświadczyć i przeżyć to, co ich zdrowi rówieśnicy podczas codziennych zajęć w grupie. Jest to dla nich niezwykle motywujące i stanowi czynnik budujący poczucie własnej wartości. Ponadto prezentując efekty swojej pracy przed całą społecznością przedszkolną, dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych mogą poczuć się pełnoprawnymi jej członkami, przeżywają radość z możności robienia, tworzenia czegoś dobrego i ciekawego dla innych.

Metody wykorzystywane w trakcie realizacji programu: Metoda aktywnego słuchania muzyki Batii Strauss,Metoda Carla Orfa Pedagogika zabawy itp.

Zagadnienia realizowane podczas zajęć: fabularyzacja muzyki połączona z prostymi ruchami rytmicznymi, realizacja w tańcu, gra na instrumentach, połączenie tańca  z instrumentalizacją, wyrażanie muzyki.

Cele ogólne:

 • rozwijanie twórczości, kreatywności i wyobraźni
 • zwiększenie wrażliwości estetycznej
 • rozwijanie wrażliwości na zjawiska artystyczne
 • inspirowanie do własnej aktywności
 • wzbogacanie przeżyć i wyobraźni, kształtowanie postawy twórczej
 • poszukiwanie własnego wyrazu oddającego przeżycia, emocje, doświadczenia życiowe
 • uwrażliwianie dzieci na piękno muzyki
 • rozwijanie wrażliwości słuchowej
 • rozwijanie umiejętności wyrażania muzyki ruchem
 • rozwijanie różnorodnych form ekspresji
 • ćwiczenia koncentracji uwagi i koordynacji wzrokowo-ruchowej przy muzyce
 • rozwijanie umiejętności określania źródeł zjawisk akustycznych
 • wyrabianie umiejętności koncentracji i uwagi

Cele szczegółowe:

 • dziecko odpoczywa przy muzyce
 • dziecko poprzez ruch wyraża charakter muzyki 
 • dziecko rozpoznaje dźwięki z otoczenia i odtwarzane 
 • dziecko układa opowiadanie do usłyszanego utworu
 • dziecko tańczy przy proponowanym utworze muzycznym (najpierw w sposób dowolny,                  a później w sposób proponowany przez nauczyciela)
 • dziecko w otoczeniu wyszukuje różnego rodzaju źródła dźwięku 
 • dziecko wykonuje proste instrumenty muzyczne
 • dziecko prawidłowo gra na instrumentach
 • dziecko gra w zespole
 • dziecko wybiera najciekawszy dla siebie sposób wyrażania muzyki (gra na instrumentach, taniec)
 • dziecko wyraża charakter muzyki poprzez pracę plastyczną
 • dziecko przedstawia scenkę dramową związaną z charakterem utworu

 

Podczas terapii dzieci przygotowują układy taneczne, które prezentują  w przedszkolu podczas "Dnia osób  niepełnosprawnych" i na scenie Pałacu Młodzieży podczas kolejnych edycji "Festiwalu Twórczości Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej" oraz "Przeglądu Małych Form Teatralnych".